Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. ananya
4. nikhil
5. yash
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. ram
11. dhruv
12. chandra
13. roshan
14. ishanvi
15. arav
16. opal
17. vedika
18. aahan
19. aashish
20. aryana
21. drishti
22. raj
23. devika
24. chaitra
25. amberley
26. keshav
27. subhan
28. carma
29. sharmila
30. pratham
31. candra
32. nalini
33. nihal
34. kaliyah
35. sankalp
36. chandara
37. kannan
38. taj
39. kalyan
40. kama
41. kashmir
42. divyanshu
43. indira
44. viraj
45. kahlima
46. dhana
47. kalima
48. ashvin
49. sarisha
50. yogi
51. rishim
52. koushik
53. mandar
54. tavisha
55. ahmar
56. shavana
57. roshin
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

ashvin, sankalp, muskan, yogi, kiran, dhana, yishai, ananya, kaliyah, nikhil, yash, indira, subhan, chandara, shavana, aashish, aahan, vedika, adri, kahlima, ram, aryana, devika, rishim, pratham, candra, raj, arav, nihal, viraj, nalini, chaitra, tavisha, opal, kashmir, carma, amberley, ishanvi, drishti, sharmila, roshin, shreyas, mandar, roshan, taj, sarisha, rahni, dhruv, meena, leela, kalyan, ahmar, keshav, chandra, kama, divyanshu, kalima, koushik, kannan