Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. ananya
4. nikhil
5. yash
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. ram
11. chandra
12. roshan
13. dhruv
14. opal
15. arav
16. ishanvi
17. vedika
18. aahan
19. aashish
20. aryana
21. drishti
22. raj
23. chaitra
24. amberley
25. devika
26. keshav
27. subhan
28. carma
29. sharmila
30. nalini
31. candra
32. pratham
33. nihal
34. kaliyah
35. chandara
36. kannan
37. sankalp
38. kalyan
39. taj
40. kama
41. kashmir
42. divyanshu
43. indira
44. kahlima
45. viraj
46. ashvin
47. sarisha
48. kalima
49. dhana
50. yogi
51. rishim
52. koushik
53. mandar
54. tavisha
55. ahmar
56. shavana
57. roshin
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

opal, amberley, devika, mandar, taj, kaliyah, aahan, indira, arav, kahlima, sankalp, chaitra, viraj, yash, candra, pratham, drishti, aryana, keshav, yogi, muskan, shreyas, ananya, chandara, ahmar, vedika, kama, meena, aashish, dhruv, carma, dhana, sarisha, rahni, nikhil, koushik, ashvin, ishanvi, rishim, adri, yishai, tavisha, shavana, roshin, kalima, divyanshu, kashmir, kalyan, kannan, nihal, sharmila, nalini, subhan, raj, chandra, roshan, leela, ram, kiran