Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. ram
11. chandra
12. roshan
13. opal
14. arav
15. vedika
16. aryana
17. ishanvi
18. aahan
19. aashish
20. dhruv
21. raj
22. amberley
23. subhan
24. devika
25. chaitra
26. keshav
27. carma
28. drishti
29. nalini
30. candra
31. sharmila
32. chandara
33. kannan
34. kaliyah
35. pratham
36. kalyan
37. nihal
38. kama
39. taj
40. indira
41. kashmir
42. divyanshu
43. kahlima
44. sankalp
45. kalima
46. ashvin
47. sarisha
48. dhana
49. yogi
50. viraj
51. rishim
52. mandar
53. koushik
54. tavisha
55. ahmar
56. roshin
57. shavana
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

tavisha, sarisha, kalyan, ananya, chandara, kalima, nihal, nikhil, subhan, ram, roshin, opal, dhana, ishanvi, koushik, kaliyah, sharmila, yogi, taj, raj, divyanshu, amberley, nalini, shreyas, yash, ashvin, viraj, meena, sankalp, muskan, chaitra, arav, aashish, vedika, rahni, drishti, chandra, kiran, candra, leela, pratham, mandar, carma, aryana, devika, kashmir, kannan, keshav, roshan, aahan, adri, kahlima, shavana, indira, yishai, dhruv, rishim, kama, ahmar