Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. ananya
4. nikhil
5. yash
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. ram
11. chandra
12. roshan
13. opal
14. dhruv
15. arav
16. vedika
17. ishanvi
18. aahan
19. aryana
20. aashish
21. raj
22. amberley
23. drishti
24. chaitra
25. devika
26. subhan
27. keshav
28. carma
29. sharmila
30. nalini
31. candra
32. pratham
33. kaliyah
34. chandara
35. kannan
36. nihal
37. kalyan
38. taj
39. kama
40. kashmir
41. sankalp
42. divyanshu
43. indira
44. kahlima
45. sarisha
46. kalima
47. ashvin
48. dhana
49. yogi
50. viraj
51. rishim
52. koushik
53. mandar
54. tavisha
55. ahmar
56. roshin
57. shavana
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

chandra, candra, carma, drishti, mandar, viraj, roshan, yash, chaitra, kiran, meena, shavana, indira, ananya, opal, nalini, keshav, ahmar, muskan, dhruv, kama, rahni, rishim, adri, yogi, sankalp, kashmir, subhan, yishai, roshin, tavisha, koushik, dhana, ashvin, kalima, sarisha, kahlima, divyanshu, taj, kalyan, nihal, kannan, chandara, kaliyah, pratham, sharmila, devika, raj, amberley, aashish, aryana, aahan, ishanvi, vedika, arav, ram, leela, shreyas, nikhil