Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. ananya
4. yash
5. nikhil
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. dhruv
11. ram
12. roshan
13. ishanvi
14. chandra
15. vedika
16. aahan
17. arav
18. opal
19. amberley
20. chaitra
21. aryana
22. pratham
23. devika
24. aashish
25. drishti
26. raj
27. keshav
28. subhan
29. sharmila
30. carma
31. candra
32. kalyan
33. sankalp
34. nihal
35. viraj
36. kaliyah
37. divyanshu
38. chandara
39. kannan
40. nalini
41. taj
42. kama
43. kashmir
44. indira
45. kahlima
46. dhana
47. sarisha
48. kalima
49. ashvin
50. yogi
51. rishim
52. koushik
53. ahmar
54. tavisha
55. mandar
56. shavana
57. roshin
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

devika, ram, kahlima, amberley, adri, ashvin, candra, chaitra, yash, raj, nihal, ishanvi, kannan, chandra, leela, pratham, roshin, mandar, shreyas, nikhil, opal, sharmila, rahni, ahmar, keshav, subhan, roshan, drishti, taj, dhruv, meena, carma, tavisha, koushik, ananya, kama, kaliyah, sarisha, kalyan, muskan, divyanshu, sankalp, viraj, shavana, kiran, aahan, nalini, aashish, yishai, kashmir, arav, dhana, aryana, vedika, rishim, indira, yogi, kalima, chandara