Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. ananya
4. yash
5. nikhil
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. dhruv
11. ram
12. roshan
13. ishanvi
14. chandra
15. vedika
16. aahan
17. arav
18. opal
19. aryana
20. amberley
21. chaitra
22. devika
23. aashish
24. drishti
25. pratham
26. raj
27. keshav
28. sharmila
29. subhan
30. carma
31. candra
32. kalyan
33. sankalp
34. nihal
35. kaliyah
36. chandara
37. viraj
38. divyanshu
39. kannan
40. nalini
41. taj
42. kama
43. kashmir
44. indira
45. dhana
46. sarisha
47. kahlima
48. kalima
49. ashvin
50. yogi
51. rishim
52. tavisha
53. ahmar
54. koushik
55. mandar
56. shavana
57. roshin
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

sharmila, dhruv, nihal, yash, drishti, carma, nalini, ahmar, muskan, opal, vedika, devika, rahni, kalyan, keshav, leela, ashvin, rishim, ram, tavisha, kashmir, kama, arav, divyanshu, sankalp, adri, shreyas, kaliyah, shavana, kalima, chandara, sarisha, dhana, roshin, subhan, aryana, kiran, yishai, yogi, meena, candra, ishanvi, viraj, raj, koushik, aashish, aahan, nikhil, kahlima, chaitra, ananya, kannan, pratham, roshan, chandra, taj, amberley, mandar, indira