Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. yash
5. ananya
6. adri
7. ram
8. shreyas
9. meena
10. leela
11. chandra
12. opal
13. arav
14. roshan
15. aryana
16. aahan
17. vedika
18. amberley
19. aashish
20. ishanvi
21. raj
22. chaitra
23. carma
24. devika
25. keshav
26. subhan
27. candra
28. drishti
29. taj
30. kannan
31. sharmila
32. kama
33. nihal
34. kashmir
35. kalyan
36. kaliyah
37. indira
38. divyanshu
39. kahlima
40. nalini
41. dhruv
42. ashvin
43. pratham
44. sarisha
45. kalima
46. chandara
47. yogi
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. ahmar
53. rahni
54. viraj
55. tavisha
56. roshin
57. koushik
58. shavana
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

adri, nihal, indira, kashmir, keshav, roshan, dhana, subhan, opal, aashish, arav, yash, chandara, chaitra, yishai, chandra, ananya, taj, mandar, nalini, ishanvi, leela, muskan, viraj, meena, ahmar, ashvin, kahlima, vedika, devika, kiran, aahan, koushik, nikhil, pratham, rishim, carma, candra, yogi, amberley, ram, shreyas, raj, divyanshu, dhruv, shavana, sankalp, roshin, tavisha, kama, sharmila, kannan, aryana, sarisha, drishti, kaliyah, kalima, kalyan, rahni