Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. yash
5. ananya
6. adri
7. shreyas
8. meena
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. arav
14. roshan
15. aryana
16. vedika
17. aahan
18. amberley
19. aashish
20. ishanvi
21. raj
22. carma
23. devika
24. chaitra
25. subhan
26. keshav
27. candra
28. drishti
29. taj
30. kannan
31. sharmila
32. nihal
33. kama
34. kalyan
35. kashmir
36. indira
37. nalini
38. divyanshu
39. kaliyah
40. kahlima
41. dhruv
42. pratham
43. ashvin
44. sarisha
45. kalima
46. chandara
47. yogi
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. viraj
53. ahmar
54. rahni
55. tavisha
56. roshin
57. koushik
58. shavana
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

yash, candra, kalyan, kama, meena, arav, devika, roshin, ishanvi, dhana, indira, sarisha, sharmila, vedika, carma, shavana, yishai, koushik, tavisha, rahni, ahmar, viraj, mandar, rishim, sankalp, kalima, yogi, chandara, kahlima, dhruv, pratham, ashvin, nalini, kashmir, divyanshu, kaliyah, nihal, taj, kannan, keshav, drishti, subhan, chaitra, raj, aashish, amberley, aahan, roshan, aryana, opal, leela, chandra, ram, adri, shreyas, ananya, nikhil, muskan, kiran