Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. meena
8. shreyas
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. aahan
18. amberley
19. ishanvi
20. aashish
21. raj
22. devika
23. carma
24. chaitra
25. subhan
26. keshav
27. drishti
28. candra
29. chandara
30. kannan
31. sharmila
32. taj
33. nihal
34. kama
35. kalyan
36. nalini
37. indira
38. kashmir
39. divyanshu
40. kaliyah
41. dhruv
42. kahlima
43. pratham
44. ashvin
45. kalima
46. sarisha
47. yogi
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. viraj
53. ahmar
54. tavisha
55. rahni
56. roshin
57. koushik
58. shavana
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

devika, mandar, nihal, carma, yash, ananya, shavana, pratham, rishim, adri, raj, kaliyah, ram, ishanvi, viraj, kalima, kashmir, leela, kiran, muskan, amberley, sarisha, nikhil, roshin, dhruv, opal, sankalp, shreyas, roshan, chandra, yishai, kalyan, tavisha, kahlima, chandara, chaitra, meena, candra, nalini, kannan, subhan, sharmila, drishti, vedika, aryana, yogi, aashish, indira, arav, keshav, ahmar, kama, ashvin, taj, koushik, rahni, dhana, divyanshu, aahan