Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. meena
8. shreyas
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. aahan
18. ishanvi
19. aashish
20. raj
21. amberley
22. devika
23. chaitra
24. carma
25. subhan
26. keshav
27. drishti
28. candra
29. chandara
30. sharmila
31. kannan
32. nihal
33. taj
34. nalini
35. kama
36. dhruv
37. indira
38. kalyan
39. kaliyah
40. divyanshu
41. kashmir
42. pratham
43. kahlima
44. sarisha
45. ashvin
46. kalima
47. yogi
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. viraj
53. tavisha
54. ahmar
55. roshin
56. rahni
57. koushik
58. shavana
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

ananya, dhruv, nikhil, sharmila, dhana, opal, taj, shavana, kiran, tavisha, kaliyah, yogi, indira, aryana, drishti, adri, yishai, rahni, koushik, roshin, ahmar, viraj, mandar, rishim, sankalp, kalima, ashvin, sarisha, kahlima, pratham, kashmir, divyanshu, kalyan, kama, nalini, nihal, kannan, candra, chandara, keshav, subhan, chaitra, carma, devika, amberley, raj, aahan, ishanvi, vedika, roshan, arav, chandra, leela, ram, shreyas, yash, meena, muskan, aashish