Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. yash
4. ananya
5. nikhil
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. dhruv
11. roshan
12. ram
13. ishanvi
14. chandra
15. vedika
16. aahan
17. arav
18. amberley
19. opal
20. chaitra
21. pratham
22. aryana
23. drishti
24. devika
25. aashish
26. keshav
27. raj
28. subhan
29. sharmila
30. carma
31. kalyan
32. candra
33. viraj
34. sankalp
35. divyanshu
36. nihal
37. kaliyah
38. chandara
39. kannan
40. nalini
41. taj
42. kama
43. kashmir
44. indira
45. kahlima
46. sarisha
47. dhana
48. kalima
49. ashvin
50. yogi
51. rishim
52. ahmar
53. koushik
54. tavisha
55. shavana
56. mandar
57. roshin
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

carma, aashish, ananya, mandar, sharmila, kalyan, chandra, shreyas, taj, opal, ram, kiran, ahmar, dhana, chandara, kaliyah, nihal, yash, sankalp, ishanvi, tavisha, meena, kama, kahlima, kannan, muskan, yishai, shavana, chaitra, devika, rishim, rahni, pratham, viraj, subhan, koushik, dhruv, yogi, indira, adri, ashvin, nikhil, nalini, leela, kashmir, candra, drishti, roshan, roshin, keshav, divyanshu, aahan, arav, vedika, sarisha, kalima, aryana, amberley, raj