Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. shreyas
8. meena
9. ram
10. leela
11. chandra
12. roshan
13. opal
14. arav
15. vedika
16. aryana
17. raj
18. ishanvi
19. aahan
20. aashish
21. amberley
22. subhan
23. devika
24. chaitra
25. nalini
26. carma
27. dhruv
28. keshav
29. drishti
30. candra
31. sharmila
32. chandara
33. kannan
34. kaliyah
35. kalyan
36. pratham
37. nihal
38. kama
39. taj
40. indira
41. divyanshu
42. kashmir
43. kahlima
44. sarisha
45. ashvin
46. kalima
47. sankalp
48. yogi
49. dhana
50. viraj
51. rishim
52. mandar
53. koushik
54. tavisha
55. ahmar
56. roshin
57. shavana
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

ahmar, aryana, taj, kiran, ashvin, candra, nihal, aahan, arav, yogi, ram, kannan, rahni, yishai, keshav, dhruv, kaliyah, viraj, shreyas, sankalp, muskan, aashish, carma, shavana, sarisha, vedika, drishti, subhan, ananya, nikhil, pratham, leela, yash, kalyan, kashmir, rishim, opal, roshin, sharmila, chandara, nalini, devika, dhana, adri, chandra, kalima, tavisha, mandar, ishanvi, amberley, kahlima, meena, kama, roshan, koushik, divyanshu, indira, chaitra, raj