Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. ananya
4. yash
5. nikhil
6. shreyas
7. adri
8. meena
9. leela
10. ram
11. dhruv
12. chandra
13. roshan
14. ishanvi
15. vedika
16. arav
17. opal
18. aahan
19. raj
20. aashish
21. drishti
22. chaitra
23. devika
24. aryana
25. amberley
26. keshav
27. pratham
28. subhan
29. sharmila
30. carma
31. candra
32. sankalp
33. nihal
34. kaliyah
35. nalini
36. chandara
37. kalyan
38. kannan
39. taj
40. kama
41. kashmir
42. divyanshu
43. viraj
44. indira
45. kahlima
46. dhana
47. sarisha
48. kalima
49. yogi
50. ashvin
51. rishim
52. koushik
53. tavisha
54. mandar
55. ahmar
56. shavana
57. roshin
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

vedika, chandra, kiran, kaliyah, kalima, kalyan, roshin, yishai, rahni, shavana, ahmar, mandar, rishim, tavisha, koushik, yogi, ashvin, sarisha, dhana, kahlima, indira, divyanshu, viraj, kama, kashmir, taj, kannan, chandara, nalini, nihal, sankalp, candra, sharmila, carma, pratham, subhan, keshav, amberley, aryana, devika, chaitra, drishti, aashish, aahan, raj, opal, arav, ishanvi, roshan, dhruv, ram, leela, meena, shreyas, adri, nikhil, ananya, yash, muskan