Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. meena
8. shreyas
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. raj
18. aahan
19. ishanvi
20. aashish
21. amberley
22. subhan
23. devika
24. chaitra
25. carma
26. drishti
27. keshav
28. candra
29. chandara
30. sharmila
31. nihal
32. kannan
33. nalini
34. taj
35. dhruv
36. kama
37. divyanshu
38. indira
39. kaliyah
40. kalyan
41. kashmir
42. pratham
43. kahlima
44. sarisha
45. ashvin
46. kalima
47. yogi
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. viraj
53. tavisha
54. roshin
55. ahmar
56. rahni
57. shavana
58. koushik
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

devika, kahlima, indira, chandra, amberley, shavana, kalyan, nalini, pratham, muskan, sankalp, ananya, meena, kama, roshin, kashmir, nihal, yogi, taj, ram, raj, kannan, adri, aahan, leela, vedika, ahmar, rishim, opal, dhana, chandara, chaitra, carma, candra, yishai, yash, viraj, subhan, shreyas, kaliyah, roshan, nikhil, mandar, koushik, keshav, rahni, tavisha, kalima, ashvin, sarisha, divyanshu, dhruv, sharmila, drishti, aashish, ishanvi, aryana, arav, kiran