Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. shreyas
8. meena
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. raj
18. ishanvi
19. aashish
20. aahan
21. amberley
22. devika
23. carma
24. chaitra
25. subhan
26. keshav
27. drishti
28. nalini
29. candra
30. dhruv
31. sharmila
32. chandara
33. kannan
34. kaliyah
35. nihal
36. taj
37. kalyan
38. kama
39. indira
40. pratham
41. divyanshu
42. kashmir
43. kahlima
44. sarisha
45. ashvin
46. kalima
47. yogi
48. sankalp
49. dhana
50. rishim
51. viraj
52. mandar
53. tavisha
54. roshin
55. ahmar
56. rahni
57. koushik
58. shavana
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

ahmar, kama, muskan, nihal, aryana, adri, devika, roshan, keshav, subhan, ishanvi, kiran, kashmir, chandara, kahlima, nalini, drishti, shreyas, dhruv, aashish, aahan, yogi, koushik, vedika, dhana, raj, chaitra, leela, nikhil, ananya, sarisha, ram, rishim, arav, pratham, kaliyah, taj, carma, indira, kalyan, sankalp, opal, yishai, shavana, rahni, roshin, tavisha, mandar, viraj, kalima, ashvin, divyanshu, sharmila, candra, amberley, chandra, meena, yash, kannan