Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. shreyas
8. meena
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. raj
18. aahan
19. ishanvi
20. aashish
21. amberley
22. devika
23. carma
24. chaitra
25. subhan
26. keshav
27. drishti
28. candra
29. chandara
30. nalini
31. sharmila
32. nihal
33. kannan
34. dhruv
35. taj
36. kama
37. indira
38. kalyan
39. divyanshu
40. kaliyah
41. pratham
42. kashmir
43. kahlima
44. sarisha
45. ashvin
46. kalima
47. yogi
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. viraj
53. roshin
54. tavisha
55. ahmar
56. rahni
57. shavana
58. koushik
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

nalini, chaitra, aahan, indira, devika, muskan, shreyas, chandra, sarisha, shavana, nihal, kahlima, yash, meena, keshav, nikhil, yishai, kiran, roshan, ahmar, arav, amberley, pratham, ananya, aashish, vedika, carma, ashvin, sankalp, roshin, kalyan, subhan, dhana, taj, rahni, raj, chandara, koushik, dhruv, viraj, divyanshu, kannan, rishim, yogi, kashmir, ram, adri, candra, tavisha, opal, leela, kaliyah, aryana, kama, kalima, mandar, sharmila, drishti, ishanvi