Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. muskan
2. kiran
3. yash
4. ananya
5. nikhil
6. shreyas
7. adri
8. leela
9. meena
10. dhruv
11. roshan
12. ishanvi
13. ram
14. chandra
15. vedika
16. aahan
17. arav
18. amberley
19. chaitra
20. pratham
21. keshav
22. opal
23. devika
24. aryana
25. drishti
26. aashish
27. raj
28. carma
29. subhan
30. sharmila
31. divyanshu
32. kalyan
33. kaliyah
34. viraj
35. candra
36. sankalp
37. nihal
38. chandara
39. taj
40. kannan
41. nalini
42. kama
43. kashmir
44. indira
45. kahlima
46. sarisha
47. dhana
48. kalima
49. ashvin
50. yogi
51. rishim
52. ahmar
53. koushik
54. tavisha
55. shavana
56. mandar
57. roshin
58. rahni
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

tavisha, ram, kaliyah, kiran, keshav, shavana, kama, meena, divyanshu, indira, leela, roshan, nalini, kahlima, sankalp, nikhil, drishti, yogi, muskan, kalyan, nihal, adri, devika, kannan, opal, chandara, sharmila, koushik, subhan, aryana, ishanvi, shreyas, yash, rishim, vedika, mandar, kalima, ashvin, viraj, aahan, dhruv, kashmir, sarisha, rahni, amberley, carma, chaitra, ananya, roshin, arav, yishai, aashish, pratham, ahmar, taj, chandra, candra, raj, dhana