Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. meena
8. shreyas
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. ishanvi
18. aahan
19. amberley
20. aashish
21. raj
22. devika
23. chaitra
24. carma
25. subhan
26. keshav
27. drishti
28. candra
29. chandara
30. sharmila
31. kannan
32. taj
33. nihal
34. nalini
35. kama
36. kalyan
37. kaliyah
38. indira
39. kashmir
40. divyanshu
41. dhruv
42. pratham
43. kahlima
44. ashvin
45. sarisha
46. kalima
47. yogi
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. viraj
53. tavisha
54. ahmar
55. roshin
56. rahni
57. shavana
58. koushik
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

opal, nalini, meena, leela, kashmir, kama, dhana, devika, chandra, chandara, chaitra, carma, candra, yishai, yash, viraj, shreyas, subhan, nikhil, sankalp, roshin, roshan, rishim, pratham, nihal, shavana, muskan, kalima, mandar, koushik, divyanshu, keshav, ram, kalyan, kiran, aashish, dhruv, raj, tavisha, ashvin, arav, drishti, ahmar, aahan, vedika, sharmila, sarisha, rahni, kaliyah, kahlima, ishanvi, aryana, ananya, amberley, indira, yogi, kannan, taj, adri