Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. nikhil
3. muskan
4. yash
5. ananya
6. adri
7. ram
8. leela
9. shreyas
10. meena
11. opal
12. chandra
13. arav
14. aryana
15. roshan
16. aahan
17. vedika
18. amberley
19. ishanvi
20. aashish
21. chaitra
22. raj
23. carma
24. devika
25. candra
26. taj
27. subhan
28. kannan
29. drishti
30. kama
31. keshav
32. kashmir
33. kalyan
34. sharmila
35. kahlima
36. nihal
37. ashvin
38. indira
39. divyanshu
40. dhruv
41. chandara
42. yogi
43. kaliyah
44. kalima
45. dhana
46. sarisha
47. nalini
48. pratham
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. rahni
53. ahmar
54. tavisha
55. viraj
56. koushik
57. roshin
58. shavana
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

chandra, kalyan, nihal, amberley, devika, raj, roshin, ananya, sankalp, divyanshu, leela, roshan, subhan, yash, shreyas, adri, koushik, kiran, sarisha, yishai, meena, dhana, sharmila, nikhil, ram, chaitra, viraj, kaliyah, candra, kashmir, indira, aashish, vedika, arav, aahan, aryana, mandar, nalini, kama, shavana, kalima, muskan, pratham, taj, rahni, opal, kannan, kahlima, ahmar, drishti, keshav, tavisha, rishim, dhruv, ashvin, yogi, chandara, carma, ishanvi