Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. shreyas
8. meena
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. raj
18. ishanvi
19. aahan
20. aashish
21. amberley
22. chaitra
23. devika
24. carma
25. subhan
26. keshav
27. drishti
28. candra
29. nalini
30. sharmila
31. chandara
32. dhruv
33. kannan
34. nihal
35. taj
36. kama
37. kaliyah
38. kalyan
39. indira
40. divyanshu
41. pratham
42. kashmir
43. kahlima
44. sarisha
45. ashvin
46. yogi
47. kalima
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. viraj
53. tavisha
54. roshin
55. ahmar
56. rahni
57. shavana
58. koushik
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

aashish, kaliyah, ananya, koushik, kiran, chaitra, adri, yash, meena, nalini, kalima, muskan, pratham, chandra, carma, shreyas, tavisha, kalyan, arav, taj, ram, nikhil, viraj, kannan, opal, leela, kashmir, kama, devika, candra, rishim, aahan, sarisha, amberley, mandar, nihal, raj, yishai, keshav, yogi, rahni, aryana, sharmila, ashvin, roshan, dhana, chandara, subhan, sankalp, roshin, divyanshu, dhruv, indira, ahmar, vedika, shavana, kahlima, ishanvi, drishti