Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. ananya
5. yash
6. adri
7. shreyas
8. meena
9. ram
10. leela
11. chandra
12. opal
13. roshan
14. arav
15. aryana
16. vedika
17. raj
18. ishanvi
19. aahan
20. aashish
21. amberley
22. devika
23. subhan
24. chaitra
25. carma
26. keshav
27. drishti
28. nalini
29. candra
30. dhruv
31. sharmila
32. chandara
33. kannan
34. nihal
35. kaliyah
36. kama
37. taj
38. indira
39. kalyan
40. divyanshu
41. pratham
42. kashmir
43. kahlima
44. sarisha
45. ashvin
46. yogi
47. kalima
48. dhana
49. sankalp
50. rishim
51. viraj
52. mandar
53. tavisha
54. roshin
55. ahmar
56. rahni
57. shavana
58. koushik
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

amberley, shreyas, roshan, roshin, pratham, divyanshu, ishanvi, shavana, keshav, kiran, ananya, aashish, nikhil, nalini, viraj, raj, leela, arav, muskan, yash, sarisha, kannan, chandra, adri, ram, candra, kashmir, rahni, mandar, yogi, devika, aryana, meena, chandara, tavisha, sharmila, dhruv, drishti, kama, aahan, carma, kahlima, subhan, chaitra, ashvin, yishai, vedika, ahmar, rishim, dhana, kalima, kaliyah, koushik, opal, nihal, indira, kalyan, taj, sankalp