Statistics for Hindu Origined First Names

We have 76 first names in our database for origin Hindu.

Most Popular Names of Hindu
(According to Visitor Traffic)
1. kiran
2. muskan
3. nikhil
4. yash
5. ananya
6. adri
7. ram
8. shreyas
9. leela
10. meena
11. opal
12. chandra
13. arav
14. aryana
15. roshan
16. aahan
17. vedika
18. amberley
19. aashish
20. ishanvi
21. raj
22. chaitra
23. devika
24. carma
25. subhan
26. candra
27. drishti
28. taj
29. kannan
30. keshav
31. sharmila
32. kama
33. kashmir
34. kalyan
35. kahlima
36. divyanshu
37. nihal
38. indira
39. kaliyah
40. ashvin
41. dhruv
42. chandara
43. yogi
44. sarisha
45. kalima
46. pratham
47. dhana
48. nalini
49. sankalp
50. rishim
51. mandar
52. ahmar
53. rahni
54. tavisha
55. viraj
56. roshin
57. koushik
58. shavana
59. yishai

Here is their breakdown Hindu first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Hindu Names
a(9 names)adriamberleyananyaaryanaaahanaashishahmararavashvin
b(0 names)
c(5 names)candracarmachaitrachandarachandra
d(5 names)devikadhanadrishtidhruvdivyanshu
e(0 names)
f(0 names)
g(0 names)
h(0 names)
i(2 names)indiraishanvi
j(0 names)
k(10 names)kamakashmirkannankahlimakalimakaliyahkirankalyankeshavkoushik
l(1 names)leela
m(3 names)meenamandarmuskan
n(3 names)nalininihalnikhil
o(1 names)opal
p(1 names)pratham
r(6 names)rajramrahnirishimroshanroshin
s(6 names)sarishasharmilashavanasankalpshreyassubhan
q(0 names)
t(2 names)tajtavisha
u(0 names)
v(2 names)vedikaviraj
x(0 names)
w(0 names)
y(3 names)yogiyashyishai
z(0 names)

Hindu Names our site visitors has recently visited :

aashish, divyanshu, ahmar, opal, raj, taj, yishai, yogi, kannan, chandara, kiran, chandra, pratham, ananya, ashvin, carma, dhruv, roshan, shreyas, aahan, yash, kaliyah, ishanvi, devika, arav, amberley, kalima, kahlima, roshin, keshav, kashmir, vedika, tavisha, mandar, shavana, sharmila, sarisha, rahni, rishim, aryana, drishti, meena, ram, indira, adri, leela, chaitra, viraj, candra, kama, kalyan, dhana, sankalp, subhan, nalini, nikhil, muskan, nihal, koushik